Všeobecné podmienky

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby je Websitemaster a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského súdu v Prahe v oddílu B, vložka číslo 11178 pod identifikačným číslom 276 10 128. Ďalej len "prevádzkovateľ".

2. Služba

2.1. Prevádzkovateľ poskytuje službu k vytváraniu www stránok. Táto služba je dostupná na internetovej adrese www.estranky.sk. Stránky užívateľov sú prevádzkované na doménach tretieho rádu www.neco.estranky.cz. Ďalej len "služba".

2.2. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zaistiť prevádzku ponúkanej služby Užívateľovi a záväzok užívateľa za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníku prevádzkovateľa.

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba sa môže stať užívateľom služby vytváranie www stránok (ďalej len „Užívateľ“).

3.2. K objednaniu služby zo strany Užívateľa dôjde na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára prostredníctvom siete internet.

3.3. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Užívateľ svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení, ktoré je verejne prístupné na stránkach www.estranky.sk.

3.4. Zmluvný vzťah založený podľa týchto všeobecných podmienok vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára Užívateľa zo strany prevádzkovateľa služby a riadi sa ustanovením obchodného zákonníka a naväzujúcich predpisov.

3.5. Na Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, sa vzťahujú ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách podľa § 1810 a násl. z. č. 89/2014 Zb. občiansky zákonník.

3.6. Schválením registračného formulára zo strany prevádzkovateľa je Užívateľovi zriadená služba a nastavené webové stránky na doméne www.nieco.estranky.sk a umožnená administrácia týchto stránok. O zriadení služby je Užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári.

3.7. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo overiť registračné údaje uvedené Užívateľom v registračnom formulári. Za týmto účelom je Užívateľ povinný postupovať podľa inštrukcií uvedených prevádzkovateľom v potvrdzovacom emaile a najneskôr do 10 dní od zriadenia služby potvrdiť uzatvorenie zmluvy formou tzv. Aktivácie. O úspešnom dokončení aktivácie je Užívateľ informovaný e-mailom na rovnakú emailovú adresu.

3.8. V prípade, že si Užívateľ neaktivuje službu do 10 dní od vykonania registrácie, automaticky mu bude zablokovaná jeho výsledná stránka dostupná na verejnej adrese www.nieco.estranky.sk. Prístup do administrácie služby mu bude stále umožnený, a to najdlhšie do 30 dní od zriadenia služby (uplynutie skúšobnej doby). Potom bude jeho stránka vymazaná, ničmenej tieto konkrétne dáta môžu byť i naďalej archivované: štatistika návštev, prihlasovanie do administrácie, texty v stránkach, registračné a fakturačné údaje.

3.9. K využitiu služby sa musí Užívateľ zaregistrovať. Behom registrácie je Užívateľ vyzvaný k vytvoreniu prístupového hesla k svojmu zákazníckemu účtu. Užívateľ je povinný uchovávať toto heslo v tajnosti a nezdielať ho s ďalšími osobami. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenie svojho hesla tretej osobe. V prípade oddôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu Užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený účet Užívateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Prevádzkovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody, ktoré mu vznikli v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

3.10. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť či zrušiť registráciu Užívateľa, pokiaľ sa môže oddôvodnene domnievať, že Užívateľ porušuje tieto obchodné podmienky alebo iné vzájomné ujednanie. Zánikom či zrušením registrácie nie sú dotknuté tie ustanovenia všeobecných podmienok, ktoré vzhľadom k svojej povahe pretrvávajú.

∧ hore

4. Cenové programy

Služba je poskytována prevádzkovateľom prostredníctvom nasledujúcich cenových programov:

4.1. Skúšobá doba/Použitie ZADARMO

4.1.1. Službu možno využívať neobmedzenú dobu zadarmo za predpokladu, že stránky sú stále aktívne (viď bod Ukončenie služby). V skúšobnej dobe 30 dní možno využívať i služby dostupné v platených programoch (Nekomerčnom a Komerčnom programe). Po skončení tejto skúšobnej doby je stránka prepnutá do programu Zadarmo a sú nastavené parametre služby podľa platného cenníka.

4.1.2. Na stránky v programe Zadarmo môže prevádzkovateľ umiestniť reklamy vlastné alebo tretích strán. Do stránok v programe Zadarmo nemožno vkládať komerčný obsah viď. bod 4.2.2. Komerčné využitie.

4.1.3. V prípade, že sa na stránkach v programe Zadarmo nachádza komerčný obsah, systém automaticky zablokuje výsledné stránky dostupné na verejnej adrese. Prístup do administračnej časti webu bude naďalej umožnený.

4.1.4. Na stránkach v programe zadarmo sa môžu zobraziť reklamy na tovar a služby tretích strán poskytované týmito stranami či reklamnými spoločnosťami a uverejnené Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ a tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, emailovú adresu a telefónne číslo) o návštevách Užívateľa na týchto i na iných webových stránkach k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré Užívateľa zaujímajú, pokiaľ s tím Užívateľ súhlasí.

4.2. Platený program

4.2.1. Nekomerčné využitie

Na stránkach nesmie byť Užívateľom umiestnená žiadna reklama vlastná alebo tretích strán ani externý kód, ktorý reklamu sprostredkúva. Nekomerčný program je nastavený podľa platného cenníka. Pred objednaním Nekomerčného programu beží Užívateľovi 30 dňová skúšobná doba. Do stránok v Nekomerčnom programe nemožno vkladať komerčný obsah.

4.2.2. Komerčné využitie

Obsahom komerčných stránok môže byť prezentácia firiem, ich služieb, výrobkov alebo zvierat. Do stránky možno vkladať reklamu tretích strán.

Komerčnou stránkou je:

 • stránka firmy alebo živnostníka,
 • stránka s vloženou reklamou (bannery, reklamné systémy),
 • stránka s vloženou inzerciou (ponuka výrobkov, služieb, zvierat, tovaru, chovateľskej stanice),
 • stránka s vloženým cenníkom produktov alebo služieb,
 • stránka s katalógom produktov (Eshop).

Komerčné stránky majú 30 dennú skúšobnú dobu. Do uplynutia tejto doby je potreba objednať cenový program Komerčný alebo program Eshop (viď. špecifikácia podľa platného cenníka).

5. Cenové programy a doplňkové služby

Úhrada Nekomerčného, Komerčného programu a programu Eshop je podľa podmienok platného cenníka jednorázová a nevratná. Od zriadenia služby po jej úhradu je Užívateľovi nastavená bezplatná demoverzia plateného programu.

Na základe požiadavky bude stránka v Nekomerčnom, Komerčnom programe a programe Eshop po objednaní doplňkovej služby zaregistrovaná do internetových vyhľadávačov.

Na základe požiadavky Užívateľa bude na účet Užívateľa zaregistrovaná a nasmerovaná doména druhého rádu. Doména druhého rádu je doména v tvare www. domena.sk, pričom za pojem „domena“ je možné si dosadiť ľubovolné slovo.

Ukončením služby zo strany prevádzkovateľa nevzniká Užívateľovi nárok na vrátenie platby.

Pri úhrade v cudzej mene sa pre účel prepočtu CZK na cudziu menu použije aktuálny kurz Českej národnej banky ku dňu zdaniteľného plnenia.

∧ hore

6. Práva z vadného plnenia

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Užívateľ právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, na primeranú zľavu z konej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môže Užívateľ použiť Formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu všeobecných podmienok.

∧ hore

7. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, údaje o technických ochranných opatreniach.

Vaše spojenie so serverom www.estranky.sk je šifrované v moderných prehliadačoch 256 bitovým šifrovaním.

∧ hore

8. Ukončenie služby

K ukončeniu služby dôjde automaticky, pokiaľ po dobu skúšobnej doby 30 dní od zriadenia služby

 • nebol vložený príspevok alebo fotogaléria,
 • nebola vykonaná aktivácia služby.

K ukončeniu služby dôjde automaticky, pokiaľ zo strany Užívateľa nebol dlhšie ako 5 mesiacov zaznamenaný žiadny prístup do administrácie stránok (táto podmienka sa nevzťahuje na platiacich Užívateľov).

Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 • stránky porušujú zákony SR alebo sú v rozpore s dobrými mravmi,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
 • na stránkach sa nachádza len odkaz na komerčné služby, prípadne link farma (stránka vytvorená za účelom odkazovania na iné stránky),
 • Užívateľ poruší tieto všeobecné podmienky,
 • Užívateľ používa služby ku komerčným a iným účelom, ktoré by mohli (i v konečných dôsledkoch) poškodiť prevádzkovateľa,
 • Užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek funkciu služieb prevádzkovateľa a/alebo sa pokúsil narušiť stabilitu, chod alebo dáta služieb,
 • v prípadoch, kedy dôjde k narušeniu či zneužitiu stránok Užívateľa takýmto spôsobom, že ich už nemožno naďalej fakticky využívať (napr. v prípade pretrvávania hackerských útokov a pod.),
 • stránky Užívateľa priamo šíria warez (tj. autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s právom, najmä v rozpore s právom autorským) alebo na takéto stránky odkazujú.

Ak je Užívateľ spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od zriadenia služby, to neplatí, pokiaľ už službu začal využívať.

Pre odstúpenie od zmluvy môže Užívateľ použiť Formulár pre odstúpenie od zmluvy, který tvorí prílohu všeobecných podmienok. V Prípade, že Užívateľ začal už službu využívať, je povinný uhradiť pomernú časť z ceny služby za dobu užívania.

∧ hore

9. Spracovanie osobných údajov

9.1.Podmienky spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, ev. Zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov a ďalšími predpismi. Užívateľ by preto mal venovať uvedeným predpisom dostatočnú pozornosť.

Spracovanie osobných údajov je zo strany Prevádzkovateľa vykonávané zabezpečeným spôsobom automaticky a manuálne. Prevádzkovateľ nespracúvava osobné údaje Užívateľov webových služieb spoločnosti inak, ako k zákonným účelom, popr. k účelom, s ktorými Užívateľ vyslovil súhlas. Pričom dáta sú spracovávané iba v rozsahu nutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov a rovnako iba po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najďalej ale po dobu stanovenú príslušnými právnými predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje poskytuje Užívateľ Prevádzkovateľovi dobrovolne (u niektorých služieb je ale pre sprístupnenie služby predanie niektorých osobných údajov vyžadované).

Prevádzkovateľ bude údaje získané podľa týchto podmienok spracovávať a využívať pre marketingové účely, za účelom vytvorenia databázy Užívateľov prevádzkovaných internetových stránok, za účelom vyhodnocovania cielových skupín Užívateľov, za účelom vyhodnocovania návštevnosti jednotlivých internetových stránok, za účelom vyhodnocovania súťaží, zasielanie obchodných oznámení či propagačních materiálov Prevádzkovateľa alebo obchodných partnerov v databáze zaradeným osobám.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje Užívateľom poskytnuté budú spracované pre jeho potreby, nebudú sprístupnené akéjkoľvek ďalšej osobe s výnimkou partnerov prevádzkovateľa a tretích osôb uvedených v čl. 7.4 a budú poskytnuté do zahraničia len pri zachovaní zákonných podmienok.Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo ich doplňovať a meniť. V tejto súvislosti se môže na prevádzkovateľa obrátiť telefonicky či elektronickou poštou na adresu podpora@estranky.sk.

V súlade s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, týmto všetkých Užívateľov webových služeb Prevádzkovateľa, ktorý poskytnú Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, Prevádzkovateľ informuje o týchto ich zákonných právach.

Každý subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu osobných údajov.

Každý subjekt údajov, který zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže a) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť subjektu uznaná oprávnenou, správca alebo spracovateľ odstráni neodkladne závadný stav.

Ak nevyhovie správca alebo spracovateľ žiadosti subjektu údajov, má subjekt právo obrátiť sa priamo na úrad pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu iná než majetková škoda, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa zvláštního zákona.

Predaním informácií o svojej emailovej adrese udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas k zasielaniu obchodných oznámení Prevádzkovateľa elektronickými prostriedkami, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak.

V prípade porušenia povinností Prevádzkovateľa podľa zákona č. 101/2000 Zb., má Užívateľ právo podľa § 21 predmetného zákona najmä požadovať na Prevádzkovateľovi vysvetlenie a požadovať, aby vzniknutý protiprávny stav bol odstránený.

9.2. Súhlas

Užívateľ musí vždy udeliť slobodný a vedomý súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Udelením sa rozumie vyplnenie súhlasu či jeho zaškrtnutia či iné vyjádrenie (najmä v elektronickom formulári na internetových stránkach).

∧ hore

10. Ochrana práv duševného vlastníctva

10.1 Prevádzkovateľ je autorom šablóny, softwaru a samotnej služby.

10.2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • kopírovať, sťahovať a šíriť obsah prevádzkovateľa či iných Užívateľov bez ich zvolenia;
 • zasahovať iným Užívateľom do užívania služby a akýmkoľvek spôsobom im v užívaní služby brániť;
 • zasahovať do bezpečnosti služby;
 • využívať služby pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ, zasielať do systému služby vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Užívateľa či pokúšať s preniknutím na účet iných Užívateľov.

10.3 Prevádzkovateľ má právo odstraňovať domény špekulatívneho charakteru.

10.4 Užívateľ sa zaväzuje uverejňovať na svojich stránkach iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

∧ hore

11. Zneužitie služby

11.1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude službu zneužívať. Za zneužitie sa považuje najmä:

 • šírenie obsahu, ktorý je obťažujúci, hanlivý, proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy alebo pohlavia, ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie protiprávne jednanie (obsah stránok nevhodný pre osoby mladšie 18 let -erotický obsah stránok atď. - možno umiestniť len na stránky chránené heslom (viď služba Uzamknutie stránok dostupná v platených programoch)!);
 • šírenie obsahu, ktorý ohrozuje verejný poriadok alebo oprávnené záujmy iného Užívateľa či prevádzkovateľa;
 • získavanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
 • narušovanie možnosti užitia služby inému Užívateľovi;
 • porušovanie práv týkajúcich sa užitia verejnej siete elektronických komunikácií;
 • narušovanie alebo prerušovanie siete alebo internetových stránok spojených s www.estranky.sk;
 • tvorba, šírenie či skladovanie elektronických kópií dokumentov a materiálov, ktoré sú chránené autorským právom bez predchodzieho súhlasu ich vlastníka.
 • úmyslné preťažovanie serveru alebo iné úmyslné zneužitie softwaru služby.

11.2 Prevádzkovateľ je oprávnený závadný obsah z internetových stránok odstrániť a požadovať a vymáhať po Užívateľovi, ktorý zneužitím služby spôsobil prevádzkovateľovi škodu, uhradením tejto škody v plnej výške. Škodou sa rozumie akákoľvek škoda spôsobená prevádzkovateľovi. Škodou sa rozumie ako priama škoda, tak akékoľveki nevyhnutne vynaložené náklady a výdaje spojené s uplatnením práva na náhradu škody a odstránenie závadného stavu, ktorý zneužitím služby vznikol. Za škodu je považovaná tiež peňažná pokuta, ktorú príslušný správny orgán udelil spoločnosti prevádzkovateľa za porušenie právnych predpisov ako dôsledok zneužitia služby Užívateľom.

11.3 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok Užívateľov a nezodpovedá za akékoľvek ujednania medzi Užívateľom a akoukoľvek treťou osobou a to ani v súvislosti so službou, rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie práva Užívateľom či treťou osobou v súvislosti so službou. Najmä Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za dodanie, uhradenie, stratu či poškodenie výrobkov, za poskytnutie služieb a záruk Užívateľa, za úhradu ceny za poskytnutý tovar či služby ani za iné podobné ujednania medzi Užívateľom a treťou osobou.

11.4 Prevádzkovateľ ďalej nenesie zodpovednosť najmä za:

 • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom www.estranky.sk, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na www.estranky.sk, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetových stránok Služby;
 • obsah umiestnený na internetových stránkach Služby bez jeho súhlasu a vedomia, iba ak pre Prevádzkovateľa nie je technicky možné a únosné jeho užívaniu zabrániť;
 • nekompatibilitu www.estranky.sk s koncovým zariadením, softwarom Užívateľa alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;
 • technické problémy, vrátane chýb a výpadkov spojenia s www.estranky.sk.
∧ hore

12. Ďalšie ujednania

12.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť všeobecné podmienky. Zmenu marketingových podmienok je Prevádzkovateľ povinný oznámiť Užívateľovi prostredníctvom emailu, který uviedol v registračnom formulári. Užívateľ má právo tieto zmeny podmienok do 14 dní odmietnuť a odstúpiť od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môže Užívateľ použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto podmienok.

12.2. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach Prevádzkovateľa.

12.3. Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dosiahnuteľnosť poskytovanej služby. Napriek tomu, s ohľadom na technické aspekty služby, nemôže poskytnúť garanciu stopercentnej dostupnosti služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť prístup k službe na dobu nevyhnutne potrebnú k vykonaniu opráv, údržby alebo upgradu systému či implementácie nových prvkov systému.

12.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.

12.5. Uzatvorená zmluva bude uložená v elektronickej databáze Poskytovateľa.

12.6. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom aj českom jazyku.

12.7. V prípade výskytu chýb pri registrácii kontaktujte Prevádzkovateľa na podpora@estranky.sk.

12.8. Tieto podmienky sú platné a účinné ku dňu 29.05. 2014.

Podmienky platné pre zmluvy uzavreté do 28.05.2014 nájdete tu.

Potrebujete s niečím poradiť? Pomôžeme vám.

+421 220 255 031podpora@estranky.sk

Prihláste sa do svojich stránok

 • www..estranky.sk
  Názov stránok slúži ako prihlasovacie meno.
Zabudli ste heslo?
Zavrieť
Načítam...