Všeobecné podmienky

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Websitemaster a.s., zapísaná v obchodnom registri Městského soudu Praha, oddiel: B, vložka číslo: 11178, indentifikačné číslo: 276 10 128, sídlo: Praha 5, U Trezorky 921/2, Česká republika, tel. +421 220 255 031, e-mail: podpora@estranky.sk (ďalej len "Prevádzkovateľ").

2. Služba

2.1. Prevádzkovateľ poskytuje službu na vytváranie www stránok. Táto služba je dostupná na internetovej adrese www.estranky.sk. Stránky užívateľov sú prevádzkované na doménach tretieho rádu www.nieco.estranky.sk (ďalej len "Služba").

2.2. Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa zaistiť prevádzku ponúkanej Služby užívateľovi a záväzok užívateľa za túto Službu platiť poplatky podľa aktuálne platného cenníku Prevádzkovateľa.

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba sa môže stať užívateľom Služby (ďalej len „Užívateľ“).

3.2. K objednaniu Služby zo strany Užívateľa dôjde na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára prostredníctvom siete internet.

3.3. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Užívateľ svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú pre zmluvné strany záväzné v aktuálne platnom znení, ktoré je verejne prístupné na stránkach www.estranky.sk.

3.4. Zmluvný vzťah založený podľa týchto všeobecných podmienok vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára Užívateľa zo strany Prevádzkovateľa Služby a riadi sa týmito všeobecnými podmienkami a príslušným právnym poriadkom.

3.5. Na Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, sa vzťahujú predpisy poskytujúce ochranu spotrebiteľom.

3.6. Schválením registračného formulára zo strany Prevádzkovateľa je Užívateľovi zriadená Služba a nastavené webové stránky na doméne www.nieco.estranky.sk a umožnená administrácia týchto stránok. O zriadení Služby je Užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári.

3.7. Prevádzkovateľ Služby si vyhradzuje právo overiť registračné údaje uvedené Užívateľom v registračnom formulári. Za týmto účelom je Užívateľ povinný postupovať podľa inštrukcií uvedených Prevádzkovateľom v potvrdzovacom emaile a najneskôr do 10 dní od zriadenia Služby potvrdiť uzatvorenie zmluvy formou tzv. aktivácie. O úspešnom dokončení aktivácie je Užívateľ informovaný e-mailom na rovnakú emailovú adresu.

3.8. V prípade, že si Užívateľ neaktivuje Službu do 10 dní od vykonania registrácie, automaticky mu bude zablokovaná jeho výsledná stránka dostupná na verejnej adrese www.nieco.estranky.sk. Prístup do administrácie Služby mu bude stále umožnený, a to najdlhšie do 30 dní od zriadenia Služby (uplynutie skúšobnej doby). Potom bude jeho stránka vymazaná, avšak nasledujúce údaje môžu byť i naďalej archivované: štatistika návštev, prihlasovanie do administrácie, texty v stránkach, registračné a fakturačné údaje.

3.9. K využitiu Služby sa musí Užívateľ zaregistrovať. Počas registrácie je Užívateľ vyzvaný k vytvoreniu prístupového hesla k svojmu zákazníckemu účtu. Užívateľ je povinný uchovávať toto heslo v tajnosti a neposkytnúť ho ďalším osobám. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či odhalenie jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu Užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený účet Užívateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Prevádzkovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody, ktoré mu vznikli v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

3.10. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť či zrušiť registráciu Užívateľa, pokiaľ sa môže odôvodnene domnievať, že Užívateľ porušuje tieto všeobecné podmienky alebo iné vzájomné dojednanie. Zánikom či zrušením registrácie nie sú dotknuté tie ustanovenia všeobecných podmienok, ktoré vzhľadom k svojej povahe pretrvávajú.

∧ hore

4. Cenové programy

Služba je poskytovaná Prevádzkovateľom prostredníctvom nasledujúcich cenových programov:

4.1. Skúšobná doba/Použitie ZADARMO

4.1.1. Službu možno využívať neobmedzenú dobu zadarmo za predpokladu, že stránky sú stále aktívne (viď aj bod Ukončenie Služby). V skúšobnej dobe 30 dní možno využívať i služby dostupné v platených programoch (Nekomerčnom a Komerčnom programe). Po skončení tejto skúšobnej doby je stránka prepnutá do programu Zadarmo a sú nastavené parametre Služby podľa platného cenníka.

4.1.2. Na stránky v programe Zadarmo môže Prevádzkovateľ umiestniť reklamy vlastné alebo tretích strán. Do stránok v programe Zadarmo nemožno vkladať komerčný obsah viď bod 4.2.2. Komerčné využitie.

4.1.3. V prípade, že sa na stránkach v programe Zadarmo nachádza komerčný obsah, systém automaticky zablokuje výsledné stránky dostupné na verejnej adrese. Prístup do administračnej časti webu bude naďalej umožnený.

4.1.4. Na stránkach v programe Zadarmo sa môžu zobraziť reklamy na tovar a služby tretích strán poskytované týmito stranami či reklamnými spoločnosťami a uverejnené Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ a tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, emailovú adresu a telefónne číslo) o návštevách Užívateľa na týchto i na iných webových stránkach k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré Užívateľa zaujímajú, pokiaľ s tím Užívateľ súhlasí.

4.2. Platený program

4.2.1. Nekomerčné využitie

Na stránkach nesmie byť Užívateľom umiestnená žiadna reklama vlastná alebo tretích strán ani externý kód, ktorý reklamu sprostredkúva. Nekomerčný program je nastavený podľa platného cenníka. Pred objednaním Nekomerčného programu beží Užívateľovi 30 dňová skúšobná doba. Do stránok v Nekomerčnom programe nemožno vkladať komerčný obsah.

4.2.2. Komerčné využitie

Obsahom komerčných stránok môže byť prezentácia firiem, ich služieb, výrobkov alebo zvierat. Do stránky možno vkladať reklamu tretích strán.

Komerčnou stránkou je:

 • stránka firmy alebo živnostníka,
 • stránka s vloženou reklamou (bannery, reklamné systémy),
 • stránka s vloženou inzerciou (ponuka výrobkov, služieb, zvierat, tovaru, chovateľskej stanice),
 • stránka s vloženým cenníkom produktov alebo služieb,
 • stránka s katalógom produktov (Eshop).

Komerčné stránky majú 30 dennú skúšobnú dobu. Do uplynutia tejto doby je pre zachovanie funkčnosti stránky potrebné objednať cenový program Komerčný alebo program Eshop (viď špecifikácia podľa platného cenníka).

5. Cenové programy a doplnkové služby

Úhrada Nekomerčného, Komerčného programu a programu Eshop je podľa podmienok platného cenníka jednorazová a nevratná. Od zriadenia Služby po jej úhradu je Užívateľovi nastavená bezplatná demoverzia plateného programu.

Na základe požiadavky Užívateľa bude stránka v Nekomerčnom, Komerčnom programe a programe Eshop po objednaní doplnkovej služby Užívateľom zaregistrovaná do internetových vyhľadávačov.

Na základe požiadavky Užívateľa bude na účet Užívateľa zaregistrovaná a nasmerovaná doména druhého rádu. Doména druhého rádu je doména v tvare www.domena.sk, pričom za pojem „domena“ je možné si dosadiť ľubovoľné slovo.

Ukončením Služby zo strany Prevádzkovateľa nevzniká Užívateľovi nárok na vrátenie úhrady.

Pri úhrade v cudzej mene sa pre účel prepočtu CZK na cudziu menu použije aktuálny kurz Českej národnej banky ku dňu zdaniteľného plnenia.

∧ hore

6. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu, údaje o technických ochranných opatreniach

Vaše spojenie so serverom www.estranky.sk je šifrované v moderných prehliadačoch 256 bitovým šifrovaním.

∧ hore

7. Ukončenie Služby

K ukončeniu Služby dôjde automaticky, pokiaľ v skúšobnej 30 dňovej dobe

 • nebol vložený príspevok alebo fotogaléria,
 • nebola vykonaná aktivácia Služby.

K ukončeniu Služby dôjde automaticky, pokiaľ zo strany Užívateľa nebol dlhšie ako 5 mesiacov zaznamenaný žiadny prístup do administrácie stránok (táto podmienka sa nevzťahuje na platené Služby).

Užívateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť poskytovanie Služby za týchto podmienok:

 • stránky porušujú príslušné právne predpisy alebo sú v rozpore s dobrými mravmi,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa,
 • na stránkach sa nachádza len odkaz na komerčné služby, prípadne link farma (stránka vytvorená za účelom odkazovania na iné stránky),
 • Užívateľ poruší tieto všeobecné podmienky,
 • Užívateľ používa Služby ku komerčným a iným účelom, ktoré by mohli (i v konečných dôsledkoch) poškodiť Prevádzkovateľa,
 • Užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek funkciu Služieb Prevádzkovateľa a/alebo sa pokúsil narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služieb,
 • v prípadoch, kedy dôjde k narušeniu či zneužitiu stránok Užívateľa takýmto spôsobom, že ich už nemožno naďalej fakticky využívať (napr. v prípade pretrvávania hackerských útokov a pod.),
 • stránky Užívateľa priamo šíria warez (tj. autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s právom, najmä v rozpore s právom autorským) alebo na takéto stránky odkazujú.

Ak je Užívateľ spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od zriadenia Služby, to neplatí, pokiaľ už Službu začal využívať.

Pre odstúpenie od zmluvy môže Užívateľ použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu všeobecných podmienok. V prípade, že Užívateľ začal už Službu využívať, je povinný uhradiť pomernú časť z ceny Služby za dobu užívania.

∧ hore

8. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sa riadi príslušným právnym poriadkom. V prípade ak sa jedná o Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, spracovanie osobných údajov sa riadi príslušným právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov (t. j. údaje poskytnuté Užívateľom Prevádzkovateľovi) najmä za účelom plnenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov aj za účelom marketingu, za účelom vytvorenia databázy Užívateľov Služieb, za účelom vyhodnocovania cieľových skupín Užívateľov, za účelom vyhodnocovania návštevnosti jednotlivých internetových stránok, za účelom vyhodnocovania súťaží, zasielania obchodných oznámení či propagačných materiálov Prevádzkovateľa, to všetko po dobu 10 rokov a ak na to Užívateľ udelil Prevádzkovateľovi súhlas. Udelením súhlasu sa rozumie vyplnenie, zaškrtnutie či iné vyjadrenie súhlasu (najmä v elektronickom formulári na internetových stránkach Prevádzkovateľa).

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ však berie na vedomie, že poskytnutie niektorých osobných údajov je pri niektorých Službách nevyhnutné.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje poskytnuté Užívateľom budú spracované pre potreby Prevádzkovateľa, nebudú sprístupnené akejkoľvek ďalšej osobe s výnimkou partnerov Prevádzkovateľa a budú poskytnuté do zahraničia len pri zachovaní podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

∧ hore

9. Ochrana práv duševného vlastníctva

9.1. Prevádzkovateľ je autorom šablóny, softwaru a samotnej Služby.

9.2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • kopírovať, sťahovať a šíriť obsah Prevádzkovateľa či iných Užívateľov bez ich zvolenia,
 • zasahovať iným Užívateľom do užívania Služby a akýmkoľvek spôsobom im v užívaní Služby brániť,
 • zasahovať do bezpečnosti Služby,
 • využívať Služby pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ, zasielať do systému Služby vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Užívateľa či pokúšať s preniknutím na účet iných Užívateľov.

9.3. Prevádzkovateľ má právo odstraňovať domény špekulatívneho charakteru.

9.4. Užívateľ sa zaväzuje uverejňovať na svojich stránkach iba obsah, ktorý je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nezasahuje do práv Prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

∧ hore

10. Zneužitie Služby

10.1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude Službu zneužívať. Za zneužitie sa považuje najmä:

 • šírenie obsahu, ktorý je obťažujúci, hanlivý, proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy alebo pohlavia, ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie protiprávne jednanie (obsah stránok nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov - erotický obsah stránok atď. možno umiestniť len na stránky chránené heslom, viď aj služba Uzamknutie stránok dostupná v platených programoch!),
 • šírenie obsahu, ktorý ohrozuje verejný poriadok alebo oprávnené záujmy iného Užívateľa či Prevádzkovateľa,
 • získavanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom,
 • narušovanie možnosti užitia Služby inému Užívateľovi,
 • porušovanie práv týkajúcich sa použitia verejnej siete elektronických komunikácií,
 • narušovanie alebo prerušovanie Siete alebo internetových stránok spojených s www.estranky.sk,
 • tvorba, šírenie či skladovanie elektronických kópií dokumentov a materiálov, ktoré sú chránené autorským právom bez predchádzajúceho súhlasu ich vlastníka,
 • úmyselné preťažovanie serveru alebo iné úmyselné zneužitie softwaru Služby.

10.2. Prevádzkovateľ je oprávnený závadný obsah z internetových stránok odstrániť a požadovať a vymáhať škodu v plnej výške od Užívateľa, ktorý zneužitím Služby spôsobil Prevádzkovateľovi škodu. Škodou sa rozumie akákoľvek škoda spôsobená Prevádzkovateľovi. Škodou sa rozumie ako priama škoda, tak akékoľvek nevyhnutne vynaložené náklady a výdaje spojené s uplatnením práva na náhradu škody a odstránením závadného stavu, ktorý zneužitím Služby vznikol. Za škodu je považovaná tiež peňažná pokuta, ktorú príslušný správny orgán udelil Prevádzkovateľovi za porušenie právnych predpisov ako dôsledok zneužitia Služby Užívateľom.

10.3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok Užívateľov a nezodpovedá za akékoľvek dojednania medzi Užívateľom a akoukoľvek treťou osobou v súvislosti so Službou. Rovnako Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie práva Užívateľom či treťou osobou v súvislosti so Službou. Najmä Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za dodanie, uhradenie, stratu či poškodenie výrobkov, za poskytnutie služieb a záruk Užívateľa, za úhradu ceny za poskytnutý tovar či služby ani za iné podobné dojednania medzi Užívateľom a treťou osobou.

10.4. Prevádzkovateľ ďalej nenesie zodpovednosť najmä za:

 • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom www.estranky.sk, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na www.estranky.sk, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetových stránok Služby,
 • obsah umiestnený na internetových stránkach Služby bez jeho súhlasu a vedomia, iba ak pre Prevádzkovateľa nie je technicky možné a únosné jeho užívaniu zabrániť,
 • nekompatibilitu www.estranky.sk s koncovým zariadením a softwarom Užívateľa alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií,
 • technické problémy, vrátane chýb a výpadkov spojenia s www.estranky.sk.
∧ hore

11. Ďalšie dojednania

11.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť všeobecné podmienky. Zmenu všeobecných podmienok a cenníka je Prevádzkovateľ povinný oznámiť Užívateľovi prostredníctvom emailu, ktorý uviedol v registračnom formulári. Užívateľ má právo tieto zmeny podmienok do 14 dní od uverejnenia zmeny všeobecných podmienok odmietnuť tým, že odstúpi od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môže Užívateľ použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných podmienok.

11.2. Poskytovanie Služieb a ich rozsah sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach Prevádzkovateľa.

11.3. Prevádzkovateľ bude dbať na maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej Služby. Napriek tomu, s ohľadom na technické aspekty Služby, Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť garanciu stopercentnej dostupnosti Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť prístup k Službe na dobu nevyhnutne potrebnú k vykonaniu opráv, údržby alebo upgradu systému či implementácie nových prvkov systému.

11.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.

11.5. Uzatvorená zmluva bude uložená v elektronickej databáze Prevádzkovateľa.

11.6. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom aj českom jazyku.

11.7. V prípade, že Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom („Spotrebiteľ“), nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu u subjektu na to príslušného podľa právneho poriadku krajiny obvyklého pobytu Spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť napríklad aj online platformu dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.8. V prípade výskytu chýb pri registrácii kontaktujte Prevádzkovateľa na podpora@estranky.sk.

11.9. Tieto podmienky sú platné a účinné ku dňu 7. 9. 2016.

Podmienky platné pre zmluvy uzavreté do 6. 9.2016 nájdete tu.

Potrebujete s niečím poradiť? Pomôžeme vám.

+421 220 255 031podpora@estranky.sk

Prihláste sa do svojich stránok

 • www..estranky.sk
  Názov stránok slúži ako prihlasovacie meno.
Zabudli ste heslo?
Zavrieť
Načítam...