Všeobecné podmienky

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom služby je Websitemaster a.s., akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského súdu v Prahe v oddílu B, vložka číslo 11178 pod identifikačným číslom 276 10 128. Ďalej len "prevádzkovateľ".

2. Služba

2.1. Prevádzkovateľ poskytuje službu k vytváraniu www stránok. Táto služba je dostupná na internetovej adrese www.estranky.sk. Stránky užívateľov sú prevádzkované na doménach tretieho rádu www.neco.estranky.cz. Ďalej len "služba".

2.2. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa zaistiť prevádzku ponúkanej služby Užívateľovi a záväzok užívateľa za túto službu platiť poplatky podľa platného cenníku prevádzkovateľa.

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba sa môže stať užívateľom služby vytváranie www stránok (ďalej len „Užívateľ“).

3.2. K objednaniu služby zo strany Užívateľa dôjde na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára prostredníctvom siete internet.

3.3. Objednaním služieb prostredníctvom siete internet vyslovuje Užívateľ svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení, ktoré je verejne prístupné na stránkach www.estranky.sk.

3.4. Zmluvný vzťah založený podľa týchto všeobecných podmienok vzniká medzi zmluvnými stranami okamihom schválenia zaslaného a riadne vyplneného registračného formulára Užívateľa zo strany prevádzkovateľa služby a riadi sa ustanovením obchodného zákonníka a naväzujúcich predpisov.

3.5. Na Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, sa vzťahujú ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách podľa § 51a a násl. z. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.

3.6. Schválením registračného formulára zo strany prevádzkovateľa je Užívateľovi zriadená služba a nastavené webové stránky na doméne www.neco.estranky.cz a umožnená administrácia týchto stránok. O zriadení služby je Užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári.

3.7. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo overiť registračné údaje uvedené Užívateľom v registračnom formulári. Za týmto účelom je Užívateľ povinný postupovať podľa inštrukcií uvedených prevádzkovateľom v potvrdzovacom emaile a najneskôr do 10 dní od zriadenia služby potvrdiť uzatvorenie zmluvy formou tzv. Aktivácie. O úspešnom dokončení aktivácie je Užívateľ informovaný e-mailom na rovnakú emailovú adresu.

3.8. V prípade, že si Užívateľ neaktivuje službu do 10 dní od vykonania registrácie, automaticky mu bude zablokovaná jeho výsledná stránka dostupná na verejnej adrese www.neco.estranky.cz. Prístup do administrácie služby mu bude stále umožnený, a to najdlhšie do 30 dní od zriadenia služby (uplynutie skúšobnej doby). Potom bude jeho stránka vymazaná, ničmenej tieto konkrétne dáta môžu byť i naďalej archivované: štatistika návštev, prihlasovanie do administrácie, texty v stránkach, registračné a fakturačné údaje.

3.9. K využitiu služby sa musí Užívateľ zaregistrovať. Behom registrácie je Užívateľ vyzvaný k vytvoreniu prístupového hesla k svojmu zákazníckemu účtu. Užívateľ je povinný uchovávať toto heslo v tajnosti a nezdielať ho s ďalšími osobami. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sú z jeho účtu vykonané. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľa informovať, pokiaľ má akékoľvek podozrenie na zneužitie či sprístupnenie svojho hesla tretej osobe. V prípade oddôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže dôjsť k zneužitiu účtu Užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený účet Užívateľa zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla. Prevádzkovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody, ktoré mu vznikli v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

3.10. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť či zrušiť registráciu Užívateľa, pokiaľ sa môže oddôvodnene domnievať, že Užívateľ porušuje tieto obchodné podmienky alebo iné vzájomné ujednanie. Zánikom či zrušením registrácie nie sú dotknuté tie ustanovenia všeobecných podmienok, ktoré vzhľadom k svojej povahe pretrvávajú.

∧ hore

4. Cenové programy

Služba je poskytována prevádzkovateľom prostredníctvom nasledujúcich cenových programov:

4.1. Skúšobá doba/Použitie ZADARMO

4.1.1. Službu možno využívať neobmedzenú dobu zadarmo za predpokladu, že stránky sú stále aktívne (viď bod Ukončenie služby). V skúšobnej dobe 30 dní možno využívať i služby dostupné v platených programoch (Nekomerčnom a Komerčnom programe). Po skončení tejto skúšobnej doby je stránka prepnutá do programu Zadarmo a sú nastavené parametre služby podľa platného cenníka.

4.1.2. Na stránky v programe Zadarmo môže prevádzkovateľ umiestniť reklamy vlastné alebo tretích strán. Do stránok v programe Zadarmo nemožno vkládať komerčný obsah viď. bod 4.2.2. Komerčné využitie.

4.1.3. V prípade, že sa na stránkach v programe Zadarmo nachádza komerčný obsah, systém automaticky zablokuje výsledné stránky dostupné na verejnej adrese. Prístup do administračnej časti webu bude naďalej umožnený.

4.1.4. Na stránkach v programe zadarmo sa môžu zobraziť reklamy na tovar a služby tretích strán poskytované týmito stranami či reklamnými spoločnosťami a uverejnené Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ a tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, emailovú adresu a telefónne číslo) o návštevách Užívateľa na týchto i na iných webových stránkach k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré Užívateľa zaujímajú, pokiaľ s tím Užívateľ súhlasí.

4.2. Platený program

4.2.1. Nekomerčné využitie

Na stránkach nesmie byť Užívateľom umiestnená žiadna reklama vlastná alebo tretích strán ani externý kód, ktorý reklamu sprostredkúva. Nekomerčný program je nastavený podľa platného cenníka. Pred objednaním Nekomerčného programu beží Užívateľovi 30 dňová skúšobná doba. Do stránok v Nekomerčnom programe nemožno vkladať komerčný obsah.

4.2.2. Komerčné využitie

Obsahom komerčných stránok môže byť prezentácia firiem, ich služieb, výrobkov alebo zvierat. Do stránky možno vkladať reklamu tretích strán.

Komerčnou stránkou je:

 • stránka firmy alebo živnostníka,
 • stránka s vloženou reklamou (bannery, reklamné systémy),
 • stránka s vloženou inzerciou (ponuka výrobkov, služieb, zvierat, tovaru, chovateľskej stanice),
 • stránka s vloženým cenníkom produktov alebo služieb,
 • stránka s katalógom produktov (Eshop).

Komerčné stránky majú 30 dennú skúšobnú dobu. Do uplynutia tejto doby je potreba objednať cenový program Komerčný alebo program Eshop (viď. špecifikácia podľa platného cenníka).

∧ hore

5. Cenové programy a doplňkové služby

Úhrada Nekomerčného, Komerčného programu a programu Eshop je podľa podmienok platného cenníka jednorázová a nevratná. Od zriadenia služby po jej úhradu je Užívateľovi nastavená bezplatná demoverzia plateného programu.

Na základe požiadavky bude stránka v Nekomerčnom, Komerčnom programe a programe Eshop po objednaní doplňkovej služby zaregistrovaná do internetových vyhľadávačov.

Na základe požiadavky Užívateľa bude na účet Užívateľa zaregistrovaná a nasmerovaná doména druhého rádu. Doména druhého rádu je doména v tvare www. domena.sk, pričom za pojem „domena“ je možné si dosadiť ľubovolné slovo.

Ukončením služby zo strany prevádzkovateľa nevzniká Užívateľovi nárok na vrátenie platby.

Pri úhrade v cudzej mene sa pre účel prepočtu CZK na cudziu menu použije aktuálny kurz Českej národnej banky ku dňu zdaniteľného plnenia.

∧ hore

6. Ukončenie služby

K ukončeniu služby dôjde automaticky, pokiaľ po dobu skúšobnej doby 30 dní od zriadenia služby

 • nebol vložený príspevok alebo fotogaléria,
 • nebola vykonaná aktivácia služby.

K ukončeniu služby dôjde automaticky, pokiaľ zo strany Užívateľa nebol dlhšie ako 5 mesiacov zaznamenaný žiadny prístup do administrácie stránok (táto podmienka sa nevzťahuje na platiacich Užívateľov).


Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 • stránky porušujú zákony SR alebo sú v rozpore s dobrými mravmi,
 • obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa,
 • na stránkach sa nachádza len odkaz na komerčné služby, prípadne link farma (stránka vytvorená za účelom odkazovania na iné stránky),
 • Užívateľ poruší tieto všeobecné podmienky,
 • Užívateľ používa služby ku komerčným a iným účelom, ktoré by mohli (i v konečných dôsledkoch) poškodiť prevádzkovateľa,
 • Užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek funkciu služieb prevádzkovateľa a/alebo sa pokúsil narušiť stabilitu, chod alebo dáta služieb,
 • v prípadoch, kedy dôjde k narušeniu či zneužitiu stránok Užívateľa takýmto spôsobom, že ich už nemožno naďalej fakticky využívať (napr. v prípade pretrvávania hackerských útokov a pod.),
 • stránky Užívateľa priamo šíria warez (tj. autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s právom, najmä v rozpore s právom autorským) alebo na takéto stránky odkazujú.

Ak je Užívateľ spotrebiteľom, má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od zriadenia služby, to neplatí, pokiaľ už službu začal využívať.

∧ hore

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

7.1. Užívateľ týmto súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v registračnom formulári správcom Websitemaster a.s., so sídlom Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4, IČ: 27610128 pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v registračnom formulári, a to odo dňa udelenia súhlasu po dobu užívania služby eStránky.sk.

7.2. Užívateľ bol zoznámený so všetkými vyplnenými časťami registračného formulára a vyhlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovolne.

7.3. Užívateľ rovnako súhlasí s obstaraním a uchovaním zvukovej nahrávky komunikácie s prevádzkovateľom, rovnako tak i elektronickej komunikácie a súhlasí s prípadným použitím takto získaných údajov v občianskom riadení.

7.4. Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude údaje získané podľa týchto podmienok spracovávať a využívať pre štatistické účely, pre vnútornú potrebu správcu, pre registráciu domény druhého rádu, pre účely registrácie stránok do internetových vyhľadávačov a katalógov (ďalej viď. Cenové programy a doplňkové služby) a ďalej k marketingovým účelom, za účelom vytvorenia databázy Užívateľov, za účelom vyhodnocovania cielových skupín Užívateľov, za účelom vyhodnocovania návštevnosti jednotlivých internetových stránok, za účelom poskytovania služieb na Internetových stránkach či iných služieb v rámci podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa a tretích osôb, za účelom čerpania výhod a zliav poskytovaných klientom; za účelom interného použitia, za účelom vyhodnocovania súťaží a za účelom možného zasielania výhier, obchodných oznámení či propagačných materiálov prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov v databáze zaradeným osobám.

7.5. Prehlásenie správcu a spracovanie osobných údajov

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nezbytnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom, a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po skončení pracovného pomeru alebo práce

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje Užívateľom poskytnuté budú spracované pre jeho potreby, nebudú sprístupnené akéjkoľvek ďalšej osobe s výnimkou partnerov prevádzkovateľa a tretích osôb uvedených v čl. 7.4 a budú poskytnuté do zahraničia len pri zachovaní zákonných podmienok.

Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo ich doplňovať a meniť. V tejto súvislosti se môže na prevádzkovateľa obrátiť telefonicky či elektronickou poštou na adresu info@estranky.sk.

V prípade porušenia povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 101/2000 Zb., má Užívateľ právo podľa § 21 predmetného zákona najmä požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie a požadovať, aby vzniknutý protiprávny stav bol odstránený.

Užívateľ musí vždy udeliť slobodný a vedomý súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Udelením sa rozumie vyplnenie súhlasu či jeho zaškrtnutia či iné vyjádrenie (najmä v registračnom formulári).

Tým Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas ku spracovaniu takto oznámených osobných údajov vrátane elektronických a kontaktných údajov (e-mail, telefón, fax atď.).

Súhlas udeľuje Užívateľ na dobu neurčitú, pričom je oprávnený ho kedykoľvek odvolať, a to písomným prehlásením doručeným na adresu prevádzkovateľa.

Marketingové účely mimo iné znamenajú, že tým, že Užívateľ prevádzkovateľovi oznámi kontakty elektronickej pošty a telefónne číslo, vyslovuje svoj súhlas s tým, že budú využívané k zasielaniu obchodných oznámení alebo propagačných materiálov prevádzkovateľa či jeho obchodných partnerov.

Ak zmení Užívateľ názor a nabudúce si už nebude želať, aby mu boli prostredníctvom elektronických kontaktov elektronickej pošty a telefónneho čísla zasielané obchodné oznámenia alebo propagačné materiály, túto skutočnosť oznámi osobne buď na telefónnej linke alebo túto skutočnosť písomne (prípadne elektronicky) oznámi prevádzkovateľovi.

∧ hore

8. Ochrana práv duševného vlastníctva

8.1 Prevádzkovateľ je autorom šablóny, softwaru a samotnej služby.

8.2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • kopírovať, sťahovať a šíriť obsah prevádzkovateľa či iných Užívateľov bez ich zvolenia;
 • zasahovať iným Užívateľom do užívania služby a akýmkoľvek spôsobom im v užívaní služby brániť;
 • zasahovať do bezpečnosti služby;
 • využívať služby pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ, zasielať do systému služby vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Užívateľa či pokúšať s preniknutím na účet iných Užívateľov.

8.3 Prevádzkovateľ má právo odstraňovať domény špekulatívneho charakteru.

8.4 Užívateľ sa zaväzuje uverejňovať na svojich stránkach iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

∧ hore

9. Zneužitie služby

9.1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude službu zneužívať. Za zneužitie sa považuje najmä:

 • šírenie obsahu, ktorý je obťažujúci, hanlivý, proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy alebo pohlavia, ktorý propaguje násilie či akékoľvek ďalšie protiprávne jednanie (obsah stránok nevhodný pre osoby mladšie 18 let -erotický obsah stránok atď. - možno umiestniť len na stránky chránené heslom (viď služba Uzamknutie stránok dostupná v platených programoch)!);
 • šírenie obsahu, ktorý ohrozuje verejný poriadok alebo oprávnené záujmy iného Užívateľa či prevádzkovateľa;
 • získavanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom;
 • narušovanie možnosti užitia služby inému Užívateľovi;
 • porušovanie práv týkajúcich sa užitia verejnej siete elektronických komunikácií;
 • narušovanie alebo prerušovanie siete alebo internetových stránok spojených s www.estranky.sk;
 • tvorba, šírenie či skladovanie elektronických kópií dokumentov a materiálov, ktoré sú chránené autorským právom bez predchodzieho súhlasu ich vlastníka.
 • úmyslné preťažovanie serveru alebo iné úmyslné zneužitie softwaru služby.

9.2 Prevádzkovateľ je oprávnený závadný obsah z internetových stránok odstrániť a požadovať a vymáhať po Užívateľovi, ktorý zneužitím služby spôsobil prevádzkovateľovi škodu, uhradením tejto škody v plnej výške. Škodou sa rozumie akákoľvek škoda spôsobená prevádzkovateľovi. Škodou sa rozumie ako priama škoda, tak akékoľveki nevyhnutne vynaložené náklady a výdaje spojené s uplatnením práva na náhradu škody a odstránenie závadného stavu, ktorý zneužitím služby vznikol. Za škodu je považovaná tiež peňažná pokuta, ktorú príslušný správny orgán udelil spoločnosti prevádzkovateľa za porušenie právnych predpisov ako dôsledok zneužitia služby Užívateľom.

9.3 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok Užívateľov a nezodpovedá za akékoľvek ujednania medzi Užívateľom a akoukoľvek treťou osobou a to ani v súvislosti so službou, rovnako tak Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie práva Užívateľom či treťou osobou v súvislosti so službou. Najmä Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za dodanie, uhradenie, stratu či poškodenie výrobkov, za poskytnutie služieb a záruk Užívateľa, za úhradu ceny za poskytnutý tovar či služby ani za iné podobné ujednania medzi Užívateľom a treťou osobou.

9.4 Prevádzkovateľ ďalej nenesie zodpovednosť najmä za:

 • obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom www.estranky.sk, odkazy na stránky tretích osôb umiestnené na www.estranky.sk, reklamu, prípadne inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom internetových stránok Služby;
 • obsah umiestnený na internetových stránkach Služby bez jeho súhlasu a vedomia, iba ak pre Prevádzkovateľa nie je technicky možné a únosné jeho užívaniu zabrániť;
 • nekompatibilitu www.estranky.sk s koncovým zariadením, softwarom Užívateľa alebo s jeho pripojením k sieti elektronických komunikácií;
 • technické problémy, vrátane chýb a výpadkov spojenia s www.estranky.sk.
∧ hore

10. Ďalšie ujednania

10.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť všeobecné podmienky.

10.2. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach prevádzkovateľa.

10.3. Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dosiahnuteľnosť poskytovanej služby. Napriek tomu, s ohľadom na technické aspekty služby, nemôže poskytnúť garanciu stopercentnej dostupnosti služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť prístup k službe na dobu nevyhnutne potrebnú k vykonaniu opráv, údržby alebo upgradu systému či implementácie nových prvkov systému.

10.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.


Tieto podmienky sú účinné od 10. 12. 2013 a nahradzujú v plnom rozsahu Všeobecné podmienky z 8. 11. 2013 v znení zmien z 8. 11. 2012, 26. 1. 2011 , 17. 4. 2010 a 16. 10. 2006.

Potrebujete s niečím poradiť? Pomôžeme vám.

+421 220 255 031podpora@estranky.sk

Prihláste sa do svojich stránok

 • www..estranky.sk
  Názov stránok slúži ako prihlasovacie meno.
Zabudli ste heslo?
Zavrieť
Načítam...